حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای

حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای

در این نوشتار، با بررسی کنوانسیون‌های مربوط به خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، مسائل مربوط به موضوعات هسته ای را بررسی خواهیم کرد.

چکیده

از آنجا که فعالیت‌های هسته‌ای، گاه خسارتی فراتر از مرزهای کشور متصدی تأسیسات آن به وجود می‌آورند، در برخی موارد دعاوی مربوط به خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای، جنبۀ بین‌المللی به خود می‌گیرند. کنوانسیون‌های متعددی به‌منظور تدوین مقررات درخصوص این خسارات تصویب شده‌اند و در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مذکور، مقرراتی را تصویب ‌کرده‌اند. همچنین، کنوانسیون‌های مربوط، به‌منظور شناسایی و اجرای احکام صادره در این زمینه در کشوری غیر از کشور صادرکننده نیز مقرراتی دارند که کشورهای عضو را موظف کرده‌اند که احکام صادره در دادگاه صالح کشور خارجی را اجرا کنند و دعوا در آن کشور دوباره مطرح نشود. در این نوشتار، با بررسی کنوانسیون‌های مربوط به خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، مسائل مذکور را بررسی خواهیم کرد.

کلیدواژه ها: تعارض قوانین؛ جبران خسارت؛ خسارت هسته‌ای؛ دادگاه محل تأسیسات هسته‌ای؛ دادگاه صالح؛ کنوانسیون وین؛ کنوانسیون پاریس

نویسندگان:

حمید الهویی نظری: استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

سید مهرداد امیر شاه کرمی: کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی - دوره ۴۷، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

.

منابع خبر