حمله دوباره و تند علی کریمی به مهدی تاج

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر
حمله دوباره و تند علی کریمی به مهدی تاج باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶