حوزه مفهومی رؤیت در قرآن کریم

حوزه مفهومی رؤیت در قرآن کریم
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

حوزه مفهومی رؤیت در قرآن کریم

نگاه خداوند نسبت به مخلوقات خود خصوصاً انسان و نگاه انسان به جنبه‌های مختلف و پیرامون خود، مفاهیم و تفاصیل گوناگونی دارد و علاوه بر آن نگاه بر کیفیت شناخت و احساسات تأثیر دوطرفه دارد.

چکیده

نگاه خداوند نسبت به مخلوقات خود خصوصاً انسان و نگاه انسان به جنبه‌های مختلف و پیرامون خود، مفاهیم و تفاصیل گوناگونی دارد و علاوه بر آن نگاه بر کیفیت شناخت و احساسات تأثیر دوطرفه دارد. به عبارت دیگر نگاه هر شخصی بر نوع شکل‌گیری احساسات، عواطف و شناخت بشری نسبت به خود و محیط پیرامون‌اش اثر می‌گذارد و بر عکس این تأثیر دوسویه و دوطرفه است. مقاله حاضر ضمن بررسی واژه‌شناختی رؤیت در قرآن به تقسیم‌بندی‌های مختلف آن می‌پردازد و زوایای مختلف این مفهوم را در قرآن مورد تحقیق قرار می‌دهد.

کلیدواژه ها: قرآن؛ رؤیت؛ نظر؛ رؤیت خدا؛ بصیرت

نویسندگان:

نسیبه علمایی: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد.

مهدی لطفی: استادیار دانشگاه اصفهان.

فصلنامه مطالعات قرآنی - دوره ۶، شماره ۲۲، تابستان 1394 .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

.

منابع خبر
حوزه مفهومی رؤیت در قرآن کریم خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶