خانواده‌ای‌که‌چهار‌دست‌و‌پا‌ راه‌می‌روند!

خانواده‌ای‌که‌چهار‌دست‌و‌پا‌ راه‌می‌روند!
فردا
جهان نیوز - ۵ اسفند ۱۳۹۲

تصاویر زیر مربوط به ۵ عضو (۴ خواهر و یک برادر) یک خانواده کرد ترکیه ای می باشد که از بدو تولد بر روی ۴ دست و پا راه میروند! بنا بر نظر برخی از محققان این رفتار بیشتر به یک تکامل معکوس می ماند تا یک نارسایی مغزی. آنها امید وارند که از این طریق بتوانند نکات مبهم تکامل انسانی را دریابند.

منابع خبر