خشم و هیاهو در تهران جولان می دهد

جهان نیوز - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

عصبی، تندخو بودن و فقدان آرامش در میان شهروندان، ریشه ای عمیق در طراحی های شهر دارد.

منابع خبر
خشم و هیاهو در تهران جولان می دهد جهان نیوز - ۱۵ آذر ۱۳۹۶