دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان به دیدار جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس رفتند

خبرگزاری دانشجو - ۱۵ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر