درآمد ۱۹ میلیارد تومانی از فروش فلفل فرنگی!

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
درآمد ۱۹ میلیارد تومانی از فروش فلفل فرنگی! باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶