ربودن زن فامیل برای اخاذی

تابناک - ۵ اسفند ۱۳۹۴
منابع خبر
ربودن زن فامیل برای اخاذی آفتاب - ۵ اسفند ۱۳۹۴
ربودن زن جوان مقابل چشمان شوهرش! باشگاه خبرنگاران - ۵ اسفند ۱۳۹۴
ربودن زن جوان مقابل چشمان شوهرش عصر ایران - ۵ اسفند ۱۳۹۴
ربودن زن فامیل برای اخاذی تابناک - ۵ اسفند ۱۳۹۴