روایت تصویری از دلدادگان حسینی در اربعین ۹۶

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر
روایت تصویری از دلدادگان حسینی در اربعین ۹۶ باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶