روحانی:برای پیشرفت همه جانبه کشور باید توسعه، تولید ملی و اشتغال، گفتمان حاکم بر کشور شود

روحانی:برای پیشرفت همه جانبه کشور باید توسعه، تولید ملی و اشتغال، گفتمان حاکم بر کشور شود
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

روحانی:برای پیشرفت همه جانبه کشور باید توسعه، تولید ملی و اشتغال، گفتمان حاکم بر کشور شود

کیفیت پخش: بالا متوسط پایین

دانلود

45*44

منابع خبر