رژیم بحرین اینترنت منطقه «الدراز» را قطع کرد

خبرگزاری فارس - ۳ تیر ۱۳۹۵

رژیم بحرین برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات جمعه (فردا) در منطقه الدراز، اینترنت این منطقه را قطع کرد

منابع خبر
رژیم بحرین اینترنت منطقه «الدراز» را قطع کرد باشگاه خبرنگاران - ۳ تیر ۱۳۹۵