سال گذشته پنج میلیون گردشگر خارجی وارد شد، امسال تا حالا سه میلیون نفر آمده‌اند