سامانه بارشی در غرب و جنوب کشور در حال شکل گیری است

خبرگزاری میزان - ۱۳ فروردین ۱۳۹۸

بر اساس اخطاریه شماره ۳ سازمان هوا شناسی سامانه بارشی در غرب و جنوب کشور در حال شکل گیری است

منابع خبر