سخنگوی وزارت خارجه ادعای رویترز را تکذیب کرد

باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعای خبرگزاری «رویترز» در خصوص برنامه دفاع موشکی کشور را قویا تکذیب کرد

منابع خبر
سخنگوی وزارت خارجه ادعای رویترز را تکذیب کرد باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶