سعودی و آمریکا پول و زور دارند اما عقل ندارند

خبرگزاری میزان - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

مشاور وزیر امور خارجه با بیان اینکه قدرت مادی شامل سه بعد «زور و اسلحه»، «پول» و از همه مهمتر «عقل» است، گفت: عربستان سعودی و آمریکا پول و زور دارند اما عقل ندارند

منابع خبر
سعودی و آمریکا پول و زور دارند اما عقل ندارند خبرگزاری میزان - ۱۲ آبان ۱۳۹۷