سفر به داخل آناتومی بدن انسان با موزه «کورپوس»

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر
سفر به داخل آناتومی بدن انسان با موزه «کورپوس» باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶