سینما درگیر فوق مافیای پخش شده است

جهان نیوز - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

کارگردان فیلم ۱۳۵۹ گفت: متاسفانه من این اتفاق را بارها گفته‌ام ولی هیچ وقت تغییری ایجاد نشده است. سینمای امروز درگیر فوق مافیای پخش شده است

منابع خبر
سینما درگیر فوق مافیای پخش شده است جهان نیوز - ۱۲ آبان ۱۳۹۷