شرایط شکایت کیفری چک

خبرگزاری میزان - ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

برای شکایت کیفری چک، شاکی باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید چک، برای برگشت زدن آن اقدام کند و نیز تا ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت نماید

منابع خبر
شرایط شکایت کیفری چک خبرگزاری میزان - ۱۸ خرداد ۱۳۹۷