شفاف‌سازی رخدادهای بزرگ منطقه

جهان نیوز - ۶ روز قبل

پنج رخداد بزرگ در سطح منطقه مطرح هستند که حاصل روندهای مرتبط با هم و راهبرد امریکا در غرب آسیاست.

منابع خبر
شفاف‌سازی رخدادهای بزرگ منطقه جهان نیوز - ۶ روز قبل