عامل دفع غیربهداشتی مواد زاید به دیوارنویسی شعار‌های زیست محیطی مکلف شد

خبرگزاری میزان - ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

رئیس شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان سلماس از صدور رای جایگزین حبس برای یک فرد متخلف خبر داد

منابع خبر