عدم حمایت دولت انگلیس از کودکان اوتیسمی

خبرگزاری میزان - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

 والدین انگلیسی که کودکان اوتیسمی دارند از حمایت دولت محروم هستند

منابع خبر
عدم حمایت دولت انگلیس از کودکان اوتیسمی خبرگزاری میزان - ۱۹ آبان ۱۳۹۶