عزاداری عاشورای حسینی در زاهدان و سیرجان

خبرگزاری میزان - ۹ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
عزاداری عاشورای حسینی در زاهدان و سیرجان خبرگزاری میزان - ۹ مهر ۱۳۹۶