علت اصلی نوشتن این مقاله بحثی است که اخیراً در میان برخی از دوستان در مورد ضرورت برقراری رابطه با اسرائیل، یا دقیق‌ترگفته شود تلاش برای پایان دادن به خصومت رسمی ایران با اسرائیل، درگرفته است. در شرایط کنونی دفاع از حقوق مردم اسرائیل و فلسطین و حل این معضل از طریق دموکراتیک با منافع ملی ما کاملاً مطابقت دارد، اگرچه ممکن است جمهوری اسلامی درک دیگری از منافع ملی ما داشته باشد.

علت اصلی نوشتن این مقاله بحثی است که اخیراً در میان برخی از دوستان در مورد ضرورت برقراری رابطه با اسرائیل، یا دقیق‌ترگفته شود تلاش برای پایان دادن به خصومت رسمی ایران با اسرائیل، درگرفته است. در شرایط کنونی دفاع از حقوق مردم اسرائیل و فلسطین و حل این معضل از طریق دموکراتیک با منافع ملی ما کاملاً مطابقت دارد، اگرچه ممکن است جمهوری اسلامی درک دیگری از منافع ملی ما داشته باشد.
اخبار روز
اخبار روز - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر