عکس: اقدام وقیحانه گوگل در پیشواز از تصمیم ترامپ

فردا - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

گوگل دراقدامی وقیحانه به پیشواز تصمیم ترامپ در اعلام قدس به عنوان پایتخت جدید برای اسرائیل رفت

منابع خبر