عکس:خیابان سعدی در سال ۱۳۳۰

عکس:خیابان سعدی در سال 1330

فردا
فردا - ۸ مرداد ۱۳۹۴منبع: جوان و تاریخ

منابع خبر
عکس:خیابان سعدی در سال ۱۳۳۰ فردا - ۸ مرداد ۱۳۹۴