عکس قدیمی از مرحوم علی کردان

عکس قدیمی از مرحوم علی کردان

تابناک
جهان نیوز - ۲ آذر ۱۳۸۸

 نفر دوم از سمت راست

منابع خبر
عکس قدیمی از مرحوم علی کردان تابناک - ۲ آذر ۱۳۸۸
عکس قدیمی از مرحوم علی کردان جهان نیوز - ۲ آذر ۱۳۸۸
عکس قدیمی از مرحوم علی کردان جهان نیوز - ۲ آذر ۱۳۸۸