عکس/مشایی و احمدی نژاد کوچک

عکس: مشایی و احمدی نژاد کوچک

تابناک
جهان نیوز - ۲۹ آبان ۱۳۸۸

 

منابع خبر
عکس: مشایی و احمدی نژاد کوچک شفاف - ۲۹ آبان ۱۳۸۸
عکس: مشایی و احمدی نژاد کوچک تابناک - ۲۹ آبان ۱۳۸۸
عکس/مشایی و احمدی نژاد کوچک جهان نیوز - ۲۹ آبان ۱۳۸۸