عکس/ وای به حال خریدار این خانه!

عكس/ وای به حال خریدار اين خانه!

شفاف
جهان نیوز - ۲۱ فروردین ۱۳۹۰

         

منابع خبر
عکس/ وای به حال خریدار این خانه! شفاف - ۲۱ فروردین ۱۳۹۰
عکس/ وای به حال خریدار این خانه! جهان نیوز - ۲۱ فروردین ۱۳۹۰
عکس/ وای به حال خریدار! الف - ۲۱ فروردین ۱۳۹۰