فرهاد و مرتضی پاشایی عزیز

عکس/ حجله مرحوم مرتضی پاشایی

فردا
فوتبالی‌ترین - ۲۶ آبان ۱۳۹۳
منابع خبر
عکس/ حجله مرحوم مرتضی پاشایی فردا - ۲۶ آبان ۱۳۹۳
حجله مرحوم مرتضی پاشایی /عکس آفتاب - ۲۶ آبان ۱۳۹۳
فرهاد و مرتضی پاشایی عزیز فوتبالی‌ترین - ۲۶ آبان ۱۳۹۳