فطر، دعوت به یکتاپرستی و کمال

فطر، دعوت به یکتاپرستی و کمال
کلمه
کلمه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۲

چکیده :عیدفطر که عیدبزرگ مسلمانان است نشانگر این امتیاز بزرگ فرهنگ اسلامی است که در هرعصری قادر است میراث انبیا که همان دعوت به توحید است را احیا نموده وبراساس آن تحولی اجتماعی به وجود آورد وارزشهای توحیدی را به جهانیان ارزانی دارد. عیدبزرگ فطر به رغم محتوای دینی یک پدیده وحرکت اجتماعی وسیاسی است که با ایجاد تحول در ارزشهای حاکم براجتماع همانگونه که در حرکت امام رضا(ع) به اثبات رسید درحقیقت اقدامی است در جهت ازبین بردن موانع تکامل و ترقی وحاکمیت بخشیدن به ارزشهای تعالی بخش اسلام....

کلمه- گروه معارف:

توحید و خدامداری روح دعوت انبیا ومکاتب آسمانی است. در محیط و اجتماعی که شرک و کفر در آن ریشه دوانده و زوایای آن را فرا گرفته باشد، ظلم و ستم وفساد به حاکمیت می رسد و صلح وصدق و صفا مهجور ومنکوب می شود. ابراهیم خلیل که با شجاعتی کم نظیر در مقابل نمرود ایستاد وندای توحید سرداد، در واقع مصلحی بود که برای زدودن جامعه از ظلم وستم و فساد از طریق رواج توحید قیام نمود. مطابق تصویری که قرآن مجید از ابراهیم خلیل(ع) ترسیم می کند آن حضرت با اصرار برتوحید به دنبال ا صلاح امور جامعه خویش به واسطه تحریک اندیشه و وجدان مخاطبانش بود و با آماده ساختن ذهن و دل مخاطبان پیام توحید را مطرح می ساخت.

علاوه برحضرت ابراهیم (ع) بیشترین همّ انبیای الهی صرف مبارزه با افکار چندگانه پرستی و شرک شده است و برائت جستن از مظاهر شرک و کفر همواره در دستور کار آنان قرار داشته است.

"در محیط و اجتماعی که شرک و کفر در آن ریشه دوانده و زوایای آن را فرا گرفته باشد، ظلم و ستم وفساد به حاکمیت می رسد و صلح وصدق و صفا مهجور ومنکوب می شود"صف بندی مشرکان و کافران در مقابل انبیا جبهه ای وسیع و نیرومند بوده و انبیا چون با حق ناپذیری وعناد آنان مواجه شدند، شجاعانه و با پشتکار وجدیت مسیر دعوت به یکتاپرستی را پیمودند وبه صورت های مختلف ومتناسب با شرایط، بیزاری و نفرت عمیق خویش را از شرک مشرکان وکفر کافران ابراز نمودند.

بطور کلی محور تفکر واندیشه های انبیای الهی را توحید تشکیل می دهد و آنان به عنوان اسوه موحدان و یگانه پرستان در تاریخ بشر مطرحند.

در سیره تبلیغی کلیه پیامبران دعوت به توحید به عنوان استراتژی آنان به وضوح به چشم می آید و در آیین اسلام نیز توحید اولین پایه تکامل و ایجاد شخصیت والای اسلامی محسوب می شود.

طبق جهان بینی اسلام توحید محور کلیه عقاید و افعال یک فرد مسلمان است. ناگفته پیداست که یکتاپرستی اسلامی در روابط محدود بنده با خالق خلاصه نشده و دامنه آن کلیه شؤون هستی را در بر می گیرد و همچون روح کلی بر تمامی پدیده ها اعم از فردی و اجتماعی، مادی و غیرمادی سیطره و غلبه دارد.

برپایه این جهان بینی ، یکتاپرستی اسلامی در روابط اجتماعی رنگ سیاسی به خود گرفته وبا مظاهر شرک و کفر درمی افتد ومسلمانان را از اطاعت وانقیاد نسبت به نظامهای استکباری و استبدادی باز می دارد.

بدین ترتیب اسلام مسلمانان را با وظایف خویش درقبال جامعه آشنا ساخته ومی آموزد که چگونه رفتاری شایسته مسلمانی است.

مکتب اسلام به مقتضای فرهنگ یکتاپرستی با هرگونه سلطه الحادی و شرک آمیز مخالف است و جنبش های سیاسی واجتماعی بسیاری را با انگیزه توحید علیه نظامهای مشرک و مستکبر سازمان داده است. بی جهت نیست که از همان سالهای اولیه دعوت اسلام درگیری مسلمانان با کفار و مشرکین آغاز می شود و صف بندی های ایمان وکفر وشرک به وجود می آید.

عیدفطر که عیدبزرگ مسلمانان است نشانگر این امتیاز بزرگ فرهنگ اسلامی است که در هرعصری قادر است میراث انبیا که همان دعوت به توحید است را احیا نموده وبراساس آن تحولی اجتماعی به وجود آورد وارزشهای توحیدی را به جهانیان ارزانی دارد. عید بزرگ فطر به رغم محتوای دینی یک پدیده وحرکت اجتماعی وسیاسی است که با ایجاد تحول در ارزشهای حاکم براجتماع همانگونه که در حرکت امام رضا(ع) به اثبات رسید درحقیقت اقدامی است در جهت ازبین بردن موانع تکامل و ترقی و حاکمیت بخشیدن به ارزشهای تعالی بخش اسلام.

منابع خبر
فطر، دعوت به یکتاپرستی و کمال کلمه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۲