فوریت یا تراخی در اعمال خیار

فوریت یا تراخی در اعمال خیار
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

فوریت یا تراخی در اعمال خیار

باید براساس مبانی عقود، آثار اجتماعی و اقتصادی و دیگر شرایط مربوط، راه‌حلی را برگزید و در کلیۀ خیارات اعمال کرد. مقالۀ حاضر درصدد بررسی این موضوع است.

چکیده

یکی از مسائل مربوط به فسخ قرارداد این است که آیا باید خیار را فوراً اعمال کرد یا تأخیر در آن تا زمانی که یکی از اسباب سقوط، محقق نشده، جایز است؟ اختلاف‌نظر بین فقها و حقوق‌دانان، در این مسئله مشهود است. به دلیل ماهیت یکسان خیارات و آثار عملی بحث، باید با تحلیل آن، نظر فقهی و موضع قانون مدنی را بازبینی کرد. قانون مدنی از میان خیارات متعدد، به فوریت ۴ مورد آن‌ها تصریح کرده و همین امر سبب اختلاف‌نظر در دیگر خیارات شده است. در فقه نیز معتقدان به فوریت یا تراخی، ادلۀ خاص خود را دارند که قاطعانه نمی‌توان هیچ را مردود دانست یا قبول کرد.

"فوریت یا تراخی در اعمال خیارباید براساس مبانی عقود، آثار اجتماعی و اقتصادی و دیگر شرایط مربوط، راه‌حلی را برگزید و در کلیۀ خیارات اعمال کرد"لذا باید براساس مبانی عقود، آثار اجتماعی و اقتصادی و دیگر شرایط مربوط، راه‌حلی را برگزید و در کلیۀ خیارات اعمال کرد. مقالۀ حاضر درصدد بررسی این موضوع است.

کلیدواژه ها: تراخی؛ خیار؛ فوریت؛ فقه؛ قانون مدنی

نویسنده:

عبدالله خدابخشی: استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی - دوره ۴۷، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر
فوریت یا تراخی در اعمال خیار خبرگزاری فارس - ۱۴ مهر ۱۳۹۶