قضات دادگستری مصر با نظارت بر همه پرسی موافقت کردند

مخالفان همه پرسی قانون اساسی در مصر را تحریم می کنند

اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ آذر ۱۳۹۱

تهران- انجمن قضات دادگستری مصر موافقت خود را با نظارت بر همه پرسی قانون اساسی این کشور اعلام کرد.

منابع خبر
قضات دادگستری مصر با نظارت بر همه پرسی موافقت کردند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ آذر ۱۳۹۱