قهرمان افسانه ای فرمول یک به کما رفت

مایکل شوماخر به کما رفت
تابناک
جهان نیوز - ۸ دی ۱۳۹۲

مایکل شوماخر راننده بازنشسته و افسانه ای فرمول یک بر اثر حادثه در پیست اسکی کوه های آلپ در فرانسه به کما فر رفت.

منابع خبر
مایکل شوماخر به کما رفت عصر ایران - ۸ دی ۱۳۹۲
مایکل شوماخر به کما رفت تابناک - ۸ دی ۱۳۹۲
شوماخر به کما فرو رفت آفتاب - ۸ دی ۱۳۹۲
شوماخر به کما رفت باشگاه خبرنگاران - ۸ دی ۱۳۹۲