لیلاز: اقتصاد بدون نظریه، کشور را دچار فاجعه می کند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

تبریز - ایرنا - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران گفت: اقتصاد بی برنامه و بدون نظریه، کشور را دچار فاجعه می کند.

منابع خبر
لیلاز: اقتصاد بدون نظریه، کشور را دچار فاجعه می کند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
اقتصاد بدون نظریه کشور را دچار فاجعه می کند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵