مؤلفه‌های پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد

مؤلفه‌های پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

مؤلفه‌های پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد

این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر مؤلفه‌های پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه انجام شده است.

چکیده مقاله:
قتل عمد در هر جامعه‌ای همیشه به ‌عنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح بوده و بیش‌ترین توان پلیس و دستگاه‌های مرتبط، در برخورد و جلوگیری با این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است. این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر مؤلفه‌های پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت اجرا، توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعۀ‌ آماری این پژوهش را دو بخش کارشناسان انتظامی و کارشناسان قضایی تشکیل می دهند که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامۀ محقق ساخته استفاده شده است.

"این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر مؤلفه‌های پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه انجام شده است"نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش خطر های قابل پیش بینی در جرم قتل با میانگین ۴/۴۱ درصد به عنوان مؤثرترین تکنیک و حذف بهانه‌های موجود با میانگین ۳/۹۶ درصد به عنوان ضعیف‌ترین تکنیک در کاهش قتل عمد در شهر کرمانشاه هستند و میانگین پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در کرمانشاه برابر با ۳ (۶۰ درصد) بوده که با توجه به حداقل و حداکثر استاندارد میانگین پیشگیری۱تا ۵ و تعیین عدد ۳ به عنوان میانگین متوسط، وضعیت پیشگیری وضعی در حال حاضر در حد متوسط است. در حالی که براساس همین نتایج در وضعیت مطلوب، میزان پیشگیری از وقوع قتل عمد در این شهر می‌تواند تا میانگین ۴/۱۴ درصد(۸۴ درصد) از وقوع قتل عمد پیشگیری کند.

کلیدواژگان: قتل عمد، پیشگیری وضعی، افزایش زحمت، افزایش خطر، حذف بهانه، کاهش منافع.

نویسندگان:

اکبر وروایی ,نینا رنجبر

فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی - سال دهم، شماره ۳ (پیاپی ۳۹)، پاییز ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر
مؤلفه‌های پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶