محسن کدیور: کوس رسوائی استبداد دینی به صدا درآمده

"ادوارد كندي" درگذشت
خبرگزاری فارس
خبرنامه امیرکبیر - ۴ شهریور ۱۳۸۸
منابع خبر
محسن کدیور: کوس رسوائی استبداد دینی به صدا درآمده خبرنامه امیرکبیر - ۴ شهریور ۱۳۸۸
شباهت های اوباما و کندی بی بی سی فارسی - ۴ شهریور ۱۳۸۸
ادوارد کندی درگذشت بی بی سی فارسی - ۴ شهریور ۱۳۸۸
"ادوارد کندی " درگذشت عصر ایران - ۴ شهریور ۱۳۸۸
"ادوارد کندی" درگذشت خبرگزاری فارس - ۴ شهریور ۱۳۸۸