محمد جواد ظریف با لباس عربی + عکس

محمد جواد ظریف با لباس عربی + عکس

خدمت
خدمت - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴منبع: اتاق۲۴

منابع خبر
محمد جواد ظریف با لباس عربی + عکس خدمت - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
محمد جواد ظریف با لباس عربی/عکس آفتاب - ۲۰ شهریور ۱۳۹۴