مراسم برائت ازمشرکان تا ساعتی دیگر درعرفات

مراسم برائت ازمشرکان تا ساعتی دیگر درصحرای عرفات
واحد مرکزی خبر
الف - ۱۳ آبان ۱۳۹۰

تا ساعتی دیگر با برگزاری مراسم برائت از مشرکان، فریاد ضد استکباری زائران در سرزمین عرفات طنین انداز خواهد شد. به گزارش واحد مرکزی خبر ،همه زائران ایرانی خود را به صحرای عرفات در جنوب شرقی و پنج کیلومتری مکه مکرمه رساندند تا علاوه بر شرکت در مراسم برائت از مشرکان، از بعد از ظهرامروز تا مغرب در این سرزمین وقوف کنند

منابع خبر
آغاز مراسم برائت تا ساعتی دیگر جهان نیوز - ۱۳ آبان ۱۳۹۰