مراسم خیمه سوزان ظهر عاشورا در تهران

خبرگزاری میزان - ۹ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
مراسم خیمه سوزان ظهر عاشورا در تهران خبرگزاری میزان - ۹ مهر ۱۳۹۶