مردم نقص دولت در زلزله را به‌خوبی جبران کردند/ گردآوری خدمات ۱۰۰ روز اوّل دولت در یک کتاب