مسئولیت جبران خسارت‌های وارد به کالا در فرض تعدد حمل‌کنندگان

مسئولیت جبران خسارت‌های وارد به کالا در فرض تعدد حمل‌کنندگان
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

مسئولیت جبران خسارت‌های وارد به کالا در فرض تعدد حمل‌کنندگان

این جستار به تبیین مسئولیت جبران خسارت‌های واردشده به کالا در فروض مختلف تعدد حمل‌کنندگان‌ جاده‌ای می‌پردازد و به‌ویژه به این نتایج دست‌ یافته است که در حمل و نقل‌های جاده‌ای داخلی، علاوه بر حمل‌کنندۀ طرف قرارداد با ارسال‌کننده، ممکن است حمل‌کننده یا حمل‌کنندگان جدید نیز مسئولیت داشته باشند.

چکیده

از مسائل بسیار مهم در زمینۀ حمل و نقل کالا از طریق جاده مسئلۀ مسئولیت جبران خسارت‌های وارد به کالا در فرض تعدد حمل‌کنندگان است. توضیح اینکه، حمل‌کننده ممکن است خود شخصاً عملیات حمل را بر عهده نگیرد و آن را به شخص دیگری واگذار کند. فرض مزبور خود متضمن دو فرض است؛ از سویی، ممکن است حمل‌کننده از اجزا، خدمه و رانندگان تحت‌الامر خود بهره ببرد. از سوی دیگر، ممکن است عملیات حمل را به حمل‌کنندۀ دیگری واگذار کند. روشن است که تنها فرض اخیر در زمرۀ مسائل حمل متوالی (تعدد حمل‌کنندگان) قرار می‌گیرد.

"توضیح اینکه، حمل‌کننده ممکن است خود شخصاً عملیات حمل را بر عهده نگیرد و آن را به شخص دیگری واگذار کند"این جستار با بررسی موضوع به شیوۀ توصیفی-تحلیلی به تبیین مسئولیت جبران خسارت‌های واردشده به کالا در فروض مختلف تعدد حمل‌کنندگان‌ جاده‌ای می‌پردازد و به‌ویژه به این نتایج دست‌ یافته است که در حمل و نقل‌های جاده‌ای داخلی، علاوه بر حمل‌کنندۀ طرف قرارداد با ارسال‌کننده، ممکن است حمل‌کننده یا حمل‌کنندگان جدید نیز مسئولیت داشته باشند. اما در حمل‌ و نقل‌های جاده‌ای بین‌المللی مشمول کنوانسیون CMR، باید پذیرفت که اصولاً فقط حمل‌کنندۀ نخست، آخر و شخصی که خسارت در زمان او ایجاد شده است، مسئولیت دارند.

کلیدواژه ها: حمل و نقل جاده‌ای داخلی؛ حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی؛ حمل‌کنندگان متعدد؛ خسارت؛ کنوانسیون CMR؛ مسئولیت

نویسندگان:

سعید محسنی: دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

سید جمال‌الدین موسوی تقی آبادی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی - دوره ۴۷، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر