معانی کنایه‌های قرآنی و نقد ترجمه‌های فارسی آن

معانی کنایه‌های قرآنی و نقد ترجمه‌های فارسی آن
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

معانی کنایه‌های قرآنی و نقد ترجمه‌های فارسی آن

نتایج پژوهش حاضر، گواه آن است که ترجمه کنایی، بهترین ترجمه برای تعابیر کنایی است. در غیر این صورت، باید به ترجمه معنایی روی آورد و تا حد امکان، از ترجمه تحت اللفظی اجتناب کرد.

چکیده

نتایج پژوهش حاضر، گواه آن است که ترجمه کنایی، بهترین ترجمه برای تعابیر کنایی است. در غیر این صورت، باید به ترجمه معنایی روی آورد و تا حد امکان، از ترجمه تحت اللفظی اجتناب کرد. و در این زمینه تسلط و اشراف مترجم بر بلاغت به عنوان یکی از علوم پیش‌نیاز ترجمه و آشنایی وی با فرهنگ زبان‌های مبدأ و مقصد امری ضروری است. ضمناً از رهگذر این جستار، مشخص می‌شود که اموری مانند تأکید بر عظمت و قدرت خداوند، بیان زیرکی و هشیاری مخاطب، زیباکردن لفظ، رعایت ادب و اجتناب از الفاظ زشت، مبالغه و اختصار، از مهم‌ترین اسرار بلاغی تعابیر کنایی قرآن بوده که توجه به آن‌ها، مترجم را در فهم بهتر معانی کنایه‌های قرآنی یاری می‌رساند.

کلیدواژه ها: کنایه؛ اسرار بلاغی؛ ترجمه‌های معاصر قرآن

نویسندگان:

حسن رضایی هفتادر: استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران.

مجید معارف: استاد دانشگاه تهران.

سمیه برزین: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران.

طاهره حیدری: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران.

فصلنامه مطالعات قرآنی - دوره ۶، شماره ۲۲، تابستان 1394 .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

 

منابع خبر