مقایسه‌ دو‌عکس‌ از‌احمدی‌نژاد ‌در‌ورزشگاه‌تبریز

مقایسه‌ دو‌عكس‌ از‌احمدی‌نژاد ‌در‌ورزشگاه‌تبریز

شفاف
شفاف - ۲۹ آبان ۱۳۸۸

سفر احمدی نژاد به تبریز ۱۳۸۸/۳/۱۸ سفر احمدی نژاد به تبریز ۱۳۸۸/۸/۲۸(امروز)

منابع خبر