مهدی‌باوری و مؤلفه‌های آن در میان زیدیان مقارن با ظهور نفس زکیه (۱۴۵ ـ ۱۰۰)

مهدی‌باوری و مؤلفه‌های آن در میان زیدیان مقارن با ظهور نفس زکیه (۱۴۵ ـ ۱۰۰)
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۳ مهر ۱۳۹۶

مهدی‌باوری و مؤلفه‌های آن در میان زیدیان مقارن با ظهور نفس زکیه (۱۴۵ ـ ۱۰۰)

در این مقاله بررسی تحلیلی عناصر مهدی‌انگاری نفس زکیه پی گرفته شده است که از کارکردهای ویژه‌ای در قیام محمد و همچنین تبیین روند باور به مهدویت در میان زیدیه برخوردار است.

چکیده
بازشناسی مؤلفه‌های مهدی‌باوری پاره‌ای از زیدیان هم‌زمان با ظهور محمدعبدالله بن حسن مثنی ملقب به نفس زکیه (۱۴۵ ـ ۱۰۰) موضوع اصلی پژوهش پیش روست. در این مقال بررسی تحلیلی عناصر مهدی‌انگاری نفس زکیه پی گرفته شده است که از کارکردهای ویژه‌ای در قیام محمد و همچنین تبیین روند باور به مهدویت در میان زیدیه برخوردار است. به نظر می‌رسد مهدی‌باوری نفس زکیه از مؤلفه‌ها و شاخص‌هایی چون اهتمام به نام و نسب و ویژگی‌های ظاهری تشکیل شده است. چنان‌که تا اندازه‌ای به نشانه‌های ظهور مهدی نیز توجه گردیده است. همچنین نمی‌توان نقش خواص و برخی از جریان‌های غالی را نادیده گرفت.

"در این مقال بررسی تحلیلی عناصر مهدی‌انگاری نفس زکیه پی گرفته شده است که از کارکردهای ویژه‌ای در قیام محمد و همچنین تبیین روند باور به مهدویت در میان زیدیه برخوردار است"بنابراین تحقیق حاضر با استفاده از منابع معتبر تاریخی، حدیثی و فرقه‌شناختی و همچنین مصادر درون گروهی و بهره‌مندی از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از مصادر متقدم و ارائه تحلیل‌های مستند تلاش می‌کند تا تصویری روشن از عناصری ترسیم کند که به مهدی‌انگاری محمد کمک کردند.
واژگان کلیدی:  زیدیه، مهدی‌باوری، مهدی، محمد بن عبدالله، نفس زکیه.

نویسندگان:

رضا برادران - محمدصادق گل‌پور سوته

فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی - سال هشتم، شماره ۲۶، بهار ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر