میانه روی در شیعیان واقعی

میانه روى در شیعیان واقعى
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

میانه روی در شیعیان واقعی

این مقاله شرحی است بر ویژگی شیعیان واقعی در باب میانه روی. ازجمله ویژگی شیعیان، میانه روی است که خود دارای معیار و در عرصه های گوناگون زندگی مطرح می شود.

چکیده

این مقاله شرحی است بر ویژگی شیعیان واقعی در باب میانه روی. ازجمله ویژگی شیعیان، میانه روی است که خود دارای معیار و در عرصه های گوناگون زندگی مطرح می شود. میانه روی امری نسبی است که نسبت به افراد و قشرهای گوناگون جامعه و موقعیت های مختلف زمانی و مکانی متفاوت است و معیار تشخیص آن عرف های زمان است. در هر زمان، تهیه آنچه امکان فراهم آوردنش برای اکثر افراد جامعه فراهم باشد، میانه روی، و در غیر این صورت زیاده روی و اسراف است.

"ازجمله ویژگی شیعیان، میانه روی است که خود دارای معیار و در عرصه های گوناگون زندگی مطرح می شود.چکیدهاین مقاله شرحی است بر ویژگی شیعیان واقعی در باب میانه روی"در قرآن و روایات از اسراف و تبذیر، بخل و زیاده روی نکوهش شده است. به گونه ای که حتی در عبادات نیز این امر مورد سرزنش واقع شده است. در لباس و پوشاک، خوراک، رفتار و اخلاق، صفات آدمی به اعتدال و میانه روی سفارش شده است؛ زیرا انسان باید بر حسب ابعاد وجودی خود و متناسب با آنها به وظایف معمول و معقول خود بپردازد. کاهلی و سستی و افراط هر دو مذموم است. ازاین رو، انسان باید بر حسب نیازمندی های قوای خود، و بر حسب ابعاد وجودی قوا، به وظایف خود، به گونه ای برسد که سهم همه رعایت و تزاحمی پدید نیاید.

کلیدواژه ها: میانه روی، اعتدال، میانه روی در صفات و رفتار، اعتدال در اخلاق و رفتار.

نویسنده:

آیت اللّه علّامه محمدتقی مصباح

ماهنامه معرفت - سال بیست و پنجم، شماره ۴ (پیاپی ۲۲۳)، تیر ۱۳۹۵.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

 

منابع خبر
میانه روی در شیعیان واقعی خبرگزاری فارس - ۱۵ مهر ۱۳۹۶