۷ میلیارد دلار واردات و ۱.۵ میلیارد دلار صادرات محصولات اساسی

۷ میلیارد دلار واردات و ۱.۵ میلیارد دلار صادرات محصولات اساسی
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ میلیارد دلار واردات و ۱.۵ میلیارد دلار صادرات محصولات اساسی

آمار واردات کشور در بخش محصولات غذایی و کشاورزی نشان می‌دهد که همچنان ایران در زمینه تأمین نیازهای اساسی غذایی به واردات وابستگی زیادی دارد.

طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی در سال گذشته میزان کل صادرات کشور بدون احتساب نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی ۳۴.۵ میلیارد دلار و میزان واردات کشور ۴۳.۷ میلیارد دلار بوده است. از این میزان ۶.۳ میلیارد دلار سهم صادرات محصولات غذایی و کشاورزی و ۸.۶ میلیارد دلار سهم واردات این محصولات بوده است.

در جدول زیر میزان صادرات و واردات بخش محصولات غذایی و کشاورزی در سال ۱۳۹۵ نشان داده شده است.

میزان صادرات و واردات محصولات غذایی و کشاورزی در سال ۱۳۹۵ میزان صادرات میزان واردات تراز تجاری میلیوت تن میلیون دلار میلیون تن میلیون دلار میلیون تن میلیون دلار ۶.۱ ۶.۳ ۱۷.۶ ۸.۶ ۱۱.۵- ۲.۴-

چنانچه از جدول بالا مشخص است، میزان واردات محصولات غذایی و کشاورزی کشور در سال گذشته از نظر وزنی بالغ بر ۱۱.۵ میلیون تن و از نظر قیمت دلاری ۲.۴ میلیارد دلار بیشتر از صادرات این بخش بوده است. با اینحال به دلیل افزایش صادرات و کاهش واردات، تراز منفی بخش کشاورزی ایران در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۶۰۰ میلیون دلار بهبود یافته است.

اما از نظر بخش‌های صادراتی و وارداتی در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی، عمده صادرات ایران در این بخش را میوه و سبزیجات و لبنیات تشکیل می‌دهد درحالیکه کالاهای وارداتی این بخش عمدتا غلات، دانه‌های روغنی، روغن و غذای دام هستند.

در جدول زیر میزان صادرات و واردات محصولات غذایی و کشاورزی ایران در سال ۱۳۹۵ به تفکیک بخش نشان داده شده است:

میزان صادرات و واردات محصولات غذایی و کشاورزی در سال ۱۳۹۵ به تفکیک بخش ردیف بخش میزان صادرات میزان واردات تراز تجاری میلیون دلار ۱ انواع میوه ۲۲۵۳ ۵۴۹ ۱۷۰۴ ۲ انواع سبزیجات ۶۰۴ ۱۵ ۵۸۹ ۳ لبنیات ۶۵۳ ۲۵۲ ۴۰۲ ۴ فرآورده های غذایی ۶۹۳ ۳۳۵ ۳۵۸ ۵ فرآورده های غلات ۳۸۲ ۲۵ ۳۵۷ ۶ ادویه جات (زعفران) ۲۹۹ ۵۹ ۲۴۰ ۷ شیلات ۳۴۲ ۱۸۱ ۱۶۰ ۸ دام زنده ۲۱۹ ۶۰ ۱۵۹ ۹ شیرینی و شکلات ۲۷۲ ۱۲۲ ۱۵۰ ۱۰ بذر ۳.۰ ۱۴۰ ۱۳۷- ۱۱ حبوبات ۹.۴ ۲۲۵ ۲۱۶- ۱۲ چای و قهوه ۲۱ ۲۷۷ ۲۵۷- ۱۳ شکر ۱۵.۵ ۳۲۰ ۳۰۵- ۱۴ انواع گوشت ۸۳ ۳۹۰ ۳۰۶- ۱۵ غذای دام ۷۶ ۷۱۰ ۶۳۳- ۱۶ انواع روغن های حیوانی و نباتی ۷۸ ۸۹۵ ۸۱۷- ۱۷ دانه های روغنی ۶.۱ ۱۲۳۹ ۱۲۳۳- ۱۸ غلات ۰.۶ ۲۷۸۸ ۲۷۸۷- سایر محصولات کشاورزی و غذایی ۲۷۲ ۶۶ ۲۰۶ مجموع صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ۶۲۸۲ ۸۶۴۸ ۲۳۶۶-

چنانچه در جدول بالا مشخص است، تراز تجاری محصولات غذایی و کشاورزی ایران در بخش‌هایی همچون میوه، سبزیجات، لبنیات، فرآورده‌های غذایی، فرآورده‌های غلات، ادویه‌جات (زعفران)، شیلات، دام زنده و شیرینی و شکلات مثبت است. در حالیکه در بخش‌های غلات، دانه‌های روغنی، انواع روغن، غذای دام، انواع گوشت، شکر، چای و قهوه، حبوبات و بذر این تراز منفی است.

در نتیجه میتوان گفت عمده محصولات صادراتی ایران در بخش محصولات غذایی و کشاورزی مربوط به بخش‌های غیر اساسی است و در مقابل بخش عمده محصولات وارداتی ایران را محصولات اساسی کشاورزی تشکیل داده است.

محصولات اساسی کشاورزی آن دسته از محصولات هستند که در زنجیره تولید و تأمین نیازهای اساسی بدن انسان همچون پروتئین، کربوهیدرات و چربی مورد استفاده قرار می‌گیرند. محصولاتی همچون غلات، روغن و دانه‌های روغنی، غذای دام، گوشت و شکر جزء این دسته از محصولات قرار می‌گیرند.

گرچه در سال‌های اخیر و با همت مسئولین وزارت جهاد کشاورزی وضعیت واردات محصولات اساسی کشاورزی تاحدودی بهبود یافته، اما آمار واردات کشور در بخش محصولات غذایی و کشاورزی نشان می‌دهد که همچنان ایران در زمینه تأمین نیازهای اساسی غذایی به واردات وابستگی زیادی دارد.

در جدول زیر میزان صادرات و واردات محصولات غذایی و کشاورزی در سال ۱۳۹۵ به تفکیک اساسی و غیر اساسی بودن نشان داده شده است:

میزان صادرات و واردات محصولات غذایی و کشاورزی در سال ۹۵ به تفکیک اساسی و غیراساسی عنوان میزان صادرات میزان واردات تراز تجاری میلیارد دلار محصولات غذایی و کشاورزی اساسی ۱.۵ ۷.۰ ۵.۴- سایر محصولات غذایی و کشاورزی ۴.۸ ۱.۷ ۳.۱ مجموع صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ۶.۳ ۸.۶ ۲.۴-

همانطور که از جدول فوق مشخص است، در سال ۱۳۹۵ میزان صادرات محصولات غذایی و کشاورزی اساسی تنها ۱.۵ میلیارد دلار بوده درحالیکه میزان واردات این محصولات در حدود ۷ میلیارد دلار بوده است؛ این مسئله تراز تجاری ایران در محصولات غذایی و کشاورزی اساسی را به منفی ۵.۴ میلیارد دلار رسانده است.

در مقابل اما عمده صادرات ایران در این بخش محصولات غیر اساسی را شامل میشده و تراز تجاری ایران در محصولات غذایی و کشاورزی غیر اساسی مثبت ۳.۱ میلیارد دلار بوده است.

به طور کلی میتوان گفت در سال ۱۳۹۵ میزان تراز تجاری محصولات غذایی و کشاورزی ایران مقداری بهبود یافته اما همچنان منفی است.

علاوه بر این ترکیب محصولات صادراتی و وارداتی این بخش نشان از وابستگی ایران در تأمین نیازهای اساسی غذایی خود به واردات دارد.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

انتهای متن/

منابع خبر