نتیجه یک تحقیق: زن‌ها یا به هر دو جنس گرایش دارند یا به همجنس

هدف من نقد پساساختارگرایی فمینیستی، ادبیات فمینیستی له یا علیه مارکس یا دیدگاه‌هایی نیست که به‌رغم آگاهی از نظرات مارکس، قضاوتی نسبتاً تنگ‌نظرانه درباره‌ی حوزه‌ی نظری او دارند؛ بلکه می‌خواهم درباره‌ی برخی عناصر مفید مارکس که از جنبه‌ی نظری و سیاسی برای فمینیست‌ها مهم است، نکاتی را ارائه کنم.
اخبار روز
بی بی سی فارسی - ۱۶ آبان ۱۳۹۴

نتایج پژوهشی تازه می‌گوید اگرچه زنان همجنسگرا از نظر جنسی منحصرا به زنان گرایش دارند، به طور عمومی هر دو جنس می‌توانند برای زنان دگرجنسگرا برانگیزاننده باشند

منابع خبر