نحوه اجرای محکومٌ به مالی در دیوان عدالت اداری

خبرگزاری میزان - ۱۸ آبان ۱۳۹۶

در مواردی که میزان محکومٌ به در رأی تعیین نشده است و رأی به صورت کلی مبنی بر پرداخت فوق العاده‌ای خاص به مدت معینی صادر شده باشد در اینگونه موارد باید بدواً مبلغ محکومٌ به مشخص و معلوم گردد برای معلوم و مشخص نمودن میزان محکومٌ به می‌توان موضوع را به کارشناس ارجاع داد

منابع خبر