نقش انسجام خانواده و تعامل والد-فرزند در تبیین حرمت خود دانش‌آموزان

نقش انسجام خانواده و تعامل والد-فرزند در تبیین حرمت خود دانش‌آموزان
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۸ مهر ۱۳۹۶

نقش انسجام خانواده و تعامل والد-فرزند در تبیین حرمت خود دانش‌آموزان

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انسجام خانواده و تعامل والد-فرزند در تبیین حرمت‌خود دانش‌آموزان صورت گرفته است.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انسجام خانواده و تعامل والد-فرزند در تبیین حرمت‌خود دانش‌آموزان صورت گرفته است. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم مشغول به تحصیل در دبستان‌های دولتی شهر ساری در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ بود که تعداد ۲۵۴ نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه انسجام خانواده سامانی، رابطه ولی- فرزندی فاین و پرسشنامه حرمت‌خود پوپ استفاده شد. نتایج تحلیل همبستگی حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین انسجام خانواده (p<۰/۱ ، r=0/۴۴) و تعامل والد-فرزند ( p<۰/۱ ، r=0/71  ) و ابعاد آن با حرمت‌خود دانش‌آموزان بود.

"برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه انسجام خانواده سامانی، رابطه ولی- فرزندی فاین و پرسشنامه حرمت‌خود پوپ استفاده شد"نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که انسجام خانواده و تعامل والد- فرزند می‌توانند ۵۲ درصد حرمت‌خود دانش‌آموزان را پیش‌بینی کنند. بنابراین، لازم است والدین از تأثیرات چشمگیر انسجام خانواده و تعامل مطلوب و سازنده‌ خود بر سلامت روانی و شخصیتی فرزندان آگاهی یابند تا از بروز بسیاری از پیامدهای منفی کاهش حرمت خود آنها پیشگیری به عمل آورند.

کلیدواژه ها: انسجام‌خانواده؛ تعامل والد-فرزند؛ حرمت‌خود دانش‌آموزان

نویسندگان:

عباسعلی حسین خانزاده: دانشگاه گیلان

فرشته میرزایی: کارشناسی ارشد روان شناسی

فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی - دوره ۱۳، شماره ۱ - شماره پیاپی ۴۳، بهار ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر