نقش ایران در چانه‌زنی‌های از موضع قدرت روسیه

نقش ایران در چانه‌زنی‌های از موضع قدرت روسیه
دیپلماسی ایرانی
فردا - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵

از نظر روس‌ها، سیاست خارجی ایران در موضوعات منطقه‌ای، رویکرد ترکیبی و برخوردار از هماهنگی و تعامل هم‌زمان با کشورهای غربی و همسایگان ایران همانند ترکیه و روسیه خواهد بود

منابع خبر
نقش ایران در چانه‌زنی‌های از موضع قدرت روسیه... دیپلماسی ایرانی - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵